Törökbálint
Német Önkormányzata

E M L É K N A P – E L Ű Z E T É S

A Törökbálinti Német Önkormányzat meghívja Önt és hozzátartozóit 2023. február 11-én (szombat) a
törökbálinti sváb családok elűzetésének 77. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezésre.

Program

15.00 Megemlékezés és koszorúzás a Kitelepítési Emlékműnél (Sváb tér)
Megemlékező beszédet mond: Nagy János
Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár

Emlékműsor

Részvevők

a Zimándy Ignác Általános Iskola diákjai és tanárai,
a Hagyományőrző Svábkórus,
a Grossturwaller Musikanten

Szervező

Német Önkormányzat, Törökbálint

A Szervezők ezzel a megemlékezéssel kapcsolódnak január 19. - hez, mely napot a Magyar Országgyűlés hivatalosan a Magyarországi Németek Elűzésének és Elhurcolásának Emléknapjává választotta.

A „Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda állást hirdet német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére Törökbálinton.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama : határozott idejű, közalkalmazotti jogviszony (helyettesítésre) 2022.08.16 – 2023.08.31.

Foglalkoztatás jellege : Teljes munkaidő

A munkavégzés helye : Törökbálint Baross utca 23.

A munkakörbe tartozó feladatok : Német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellátására kreatív, önálló munkavégzésre képes, igényes, csapatban jól együttműködő munkatársat keresünk.

Illetmény és juttatások : Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. és annak módosítása rendelkezései az irányadók.

(nemzetiségi pótlék, cafatéira, kiemelt egészségügyi ellátás)

Szolgálati lakás igényelhető!

Pályázati feltételek :

 • Felsőfokú képesítés, német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

vagy

 • Óvodapedagógusi végzettség, előny: C1 típusú nyelvvizsgának megfelelő német nyelvtudás
 • Felhasználói szintű számítógép használat
 • szakmai gyakorlat nem szükséges, pályakezdő is lehet.

Pályázat részeként benyújtandó iratok : önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a „Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda címére és elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül Lipőkné Wölbling Márta óvodavezető részére.
  Érdeklődni a +36(30)2808226 telefonszámon lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.07.15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.25.

Lipőkné Wölbling Márta

óvodavezető

A Német Önkormányzat Törökbálint Képviselő-testülete pályázatot hirdet a „Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda („Ein Herz für Kinder” Zweisprachiger Kindergarten) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Betöltendő munkakör:

nemzetiségi óvodapedagógus

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. - 2027. augusztus 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

2045 Törökbálint, Baross G. u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény a Német Önkormányzat fenntartásában működő, német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda.

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Ellátja az intézményvezetői feladatokat, szervezi és irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony ellátását. Irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Elkészíti az intézmény éves költségvetését és gondoskodik az előirányzatok jogszerű felhasználásáról. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat. Ellátja a költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatokat. Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • büntetlen előélet;
 • tizennyolcadik életév betöltése
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint,
 • legalább 4 év német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
 •   a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
 • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (eddigi munkaviszonyok/munkakörök igazolásai)
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól való eltiltás)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri a szakbizottsági és képviselő-testületi ülésen
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés és az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonkötelezettség vállalásáról
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, helyzetelemzésre épülő rövid- és közép távú fejlesztési elképzeléssel
 • szakmai program

A munkakör betölthető: 2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. május 25.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton, a pályázatnak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldésével. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Csupaszív Kétnyelvű Óvoda intézményvezető

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Megyaszai Zoltánné nyújt a +36/30/250-9861 telefonszámon, további információt az óvoda honlapján szerezhet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató által kijelölt szakmai bizottság előzetes szakmai véleménye és az intézményben lefolytatott véleményezési eljárás alapján kialakított javaslat alapján a Német Önkormányzat Törökbálint Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A Német Önkormányzat és Törökbálint Város Önkormányzata közötti köznevelési szerződés értelmében Törökbálint Város Önkormányzata egyetértési jogot gyakorol az intézmény-vezetői megbízás során.

Pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a 2022. júniusi képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tbnko.hu és www.torokbalint.hu

Tisztelt Szülők!

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 2022.04.20-án, szerdán 16:00 órakor a Német Önkormányzat Törökbálint Közösségi Házában (Törökbálint, Baross utca 23.) tartandó ovitájékoztatóra. Itt lehetőségük lesz megismerkedni a Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda mindennapjaival, nevelőtestületünk küldetés-nyilatkozatával.

Felhívás óvodai beiratkozásra a 2021/2022. nevelési évre

Tájékoztatom Önöket, hogy a törökbálinti német nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodában az óvodai beíratás időpontja:

 • 2022. április 27. (szerda) 8 - 17 óra
 • 2022. április 28. (csütörtök) 8 - 17 óra

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti augusztus 31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni. A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő gyermeke számára felmentést kér az óvodai látogatás alól, azt az illetékes járási kormányhivatalnál kérelmezheti.

Az óvodai felvétel iránt abban az óvodában kell jelentkezni, amely a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint körzetileg illetékes.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvoda működési területe a település teljes területére kiterjed, így az oda történő felvétel iránti kérelmet közvetlenül az intézménybe kell benyújtani. Az óvodai körzetek beosztása megtekinthető a település honlapján, a német nemzetiségi önkormányzat honlapján (www.tbnko.hu), az óvodákban és a bölcsődében.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Amennyiben a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, óvodai felvétel megtagadható.

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző óvodák jegyzéke a hatályos alapító okiratnak megfelelően megtekinthető a település honlapján. (www.torokbalint.hu)

Kérjük, hogy személyes jelentkezéskor a szülő (gondviselő) vigye magával:

 • a kitöltött jelentkezési lapot
 • saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
 • szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását, amennyiben a felvételt azon a jogcímen kérik, hogy a szülő Törökbálinton dolgozik
 • nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt
 • amennyiben a gyermek szülői felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást.
 • A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” c. miniszeri útmutatás mellékleteként kiadott és/vagy II. számú nyilatkozatot. (Az I. számú nyilatkozatban a szülő arról nyilatkozik, hogy kéri gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását, a II. számú pedig a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes nyilatkozat.)

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok, letölthetők a www.torokbalint.hu  honlapról, valamint a német nemzetiségi önkormányzat honlapjáról - www.tbnko.hu - és beszerezhetők az óvodákban, a bölcsődében, valamint a polgármesteri hivatalban is.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvodába a beíratás az alábbi módon történhet:

 • Személyesen: a beiratkozás a Német Közösségi Házban (2045 Törökbálint, Baross utca 23.) történik, a tájékoztatóban felsorolt dokumentumok bemutatásával.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvoda elérhetősége

Intézmény neve

Intézmény címe

Körzetes

Honlap

Telefon

E-mail

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

Törökbálint, Baross u. 23.

nem

www.csupaszivovi.hu

06/20-225-5302

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. Garanciát nem tudunk vállalni, hogy a szülő által megjelölt intézménybe tudjuk a gyereket felvenni. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással kérheti a döntés felülvizsgálatát. Az erre vonatkozó kérelmet Törökbálint Város Jegyzőjének kell címezni, de az érintett intézménynél kell benyújtani (formanyomtatvány letölthető a www.torokbalint.hu honlapról.) Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással.

Törökbálint, 2022. április 5.

Megyaszai Zoltánné elnök

Német Önkormányzat Törökbálint


© 2024 Törökbálint Német Önkormányzat