Törökbálint
Német Önkormányzata

M E G H Í V Ó

A Német Önkormányzat, Törökbálint Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart

2020. október 14-én, 17 órától

a Német Közösségi Házban (2045 Törökbálint, Baross u. 23.)

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 431/2020.(09.18.)Korm. rendelet előírásai alapján a Közmeghallgatáson részt vevők számára - orrot és szájat eltakaró – szájmaszk viselése kötelező.

Az épületbe való belépéskor a kéz fertőtlenítése kötelező!

 

 

Tisztelt Választóink! Kedves Barátaink!

A Német Önkormányzat képviselői 2019-2024

Bartos Zoltánné

Bartos Zoltánné

Hutschneider Anna

Megyaszai Zoltánné

Megyaszai Zoltánné

Mámmel Magdolna

Nagy Tiborné

Nagy Tiborné

Rascher Ágnes

Pajor Andrea

Pajor Andrea

Scheiblinger Péter

Scheiblinger Péter

Az országos német nemzetiségi választásokra jogosult állampolgárok száma 54 954 fő, azaz ennyi ember kérte felvételét a megadott határidőig (2019. 09. 27.) a német nemzetiségi névjegyzékbe.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki vállalta, hogy felvétette magát a törökbálinti német nemzetiségi névjegyzékbe és szavazatával támogatta induló jelöltjeinket.

A Német Önkormányzat céljai:
Törökbálinti közösségünk német nemzetiségi identitását, nyelvét, kultúráját meg kell élnünk, mert csak akkor maradhatnak meg. A 22 éve eredményesen működő német óvodánkat fenn kell hogy tartsuk, és tovább kell fejlesztenünk. A fiatalabb generációt be kell vonni a német nemzetiségi és egyházi lét munkálataiba. Így nemzetiségünk hagyományai nem vesznek el, hanem átörökítődnek a fiatal generációk számára.

A megválasztást ki kell érdemelni!

A kiérdemelt bizalmat meg kell tartani, ezért a következő évek során számunkra a legfontosabb a szerénység és az alázat kell, hogy maradjon.

Nem rettenünk vissza a feladatok elől, fel is készültünk a munkára, de nem érhetünk el sikereket önállóan és egyedül.

Csak akkor érhetünk el sikereket, ha mindig számíthatunk Rátok.

D A N K E !

Nemzetiségi önkormányzati választások

RUNDBRIEF der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen über die Wahl der Nationalitätenselbstverwaltungen

2019. október 13-án választjuk meg a települési, megyei, illetve fővárosi német nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képviselőtestületeit.

Az a választópolgár, aki már regisztrált, vagy aki legkésőbb 2019. szeptember 27-éig kéri felvételét a német nemzetiségi választói névjegyzékbe, a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 3 vagy 5 jelöltre, a megyei, illetve fővárosi testületek esetében területi listára, az országos önkormányzat kapcsán pedig országos német listára szavazhat.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 47 tagját egységes lista alapján választjuk meg. A helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokra egyidejűleg kerül sor. A választópolgár valamennyi szavazatát ugyanazon szavazóhelyiségben adhatja le.

FIGYELEM: A német nemzetiségi választás szavazólapjai ZÖLD színűek. Fontos, hogy a leadott szavazat csak abban az esetben lesz érvényes, ha a ZÖLD szavazólapokat a ZÖLD borítékba tesszük, és azt gondosan lezárjuk. Ennek elmulasztása esetén a voks érvénytelen. A szavazatok 6.00 és 19.00 óra között adhatók le a postai úton megküldött értesítésben megjelölt szavazókörben.

Választás 2019 - Wahl 2019

A Német Önkormányzat Törökbálint Képviselő-testülete pályázatot hirdet a „Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda („Ein Herz für Kinder” Zweisprachiger Kindergarten) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2019. augusztus 1-től 2024. július 31–ig.

A munkavégzés helye: 2045 Törökbálint, Baross G. u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény a Német Önkormányzat fenntartásában működő, nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. 

Az intézményvezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, szervezi és irányítja az intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységek szakszerű és hatékony ellátását, gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvoda dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (közalkalmazottak esetében a jubileumi jutalom tekintetében), továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett),
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év német nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • az óvodában óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre alkalmazás,

Előnyt jelent:

 • német nemzetiségi nevelést folytató óvodában legalább 5 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vezetői és szakmai program, az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő elbírálásához.

A munkakör betölthető: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: A kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 30. nap, várhatóan 2019. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt:

Megyaszai Zoltánné nyújt a 06-30 250-9861 telefonszámon.  

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Német Önkormányzat Törökbálint címére (2045 Törökbálint, Baross Gábor u. 23.), Megyaszai Zoltánné elnök részére kell benyújtani 1 példányban.  A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Csupaszív Kétnyelvű Óvoda intézményvezető. A vezetői és szakmai programot elektronikus úton is el kell küldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázat elbírálásáról a Német Önkormányzat hoz döntést. A Német Önkormányzat és Törökbálint Város Önkormányzata közötti köznevelési szerződés értelmében Törökbálint Város Önkormányzata egyetértési jogot gyakorol az intézményvezetői megbízás során.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beadási határidejének lejártát követő Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Oktatási és Kulturális Közlöny  

 

Franz Ludwig

Törökbálint, 1929. 09. 26.   Süssen +2019. 01. 15.

Ludwig Ferenc 1929. szeptember 16-án Törökbálinton született hatgyermekes régi törökbálinti család gyermekeként. Nagyapja Ludwig Károly aki Törökbálinton 1884. 02. 20-án született, is nagy köztiszteletnek örvendet. Képviselőtagként éveken át tevékenyen részt vett Törökbálint közéletében: tagja volt az iskolaszéknek, a katolikus egyházközségnek és a Hitelszövetkezet igazgatótanácsának. Mestersége lakatos volt, több közintézményben is dolgozott, köztük a Plébánia régi bejárati vaskapuját is ő készítette. A Falumúzeum kiállított tárgyai közt megtalálható a temetésén, Weichel Miklós plébános által elmondott gyászbeszéd és több családi vonatkozású fénykép.

Édesapja: Ludwig József szül. 1898.04.25. Törökbálint

Édesanyja: Ludwig Anna szül. Führinger szül. 1901.07. 17. Törökbálint

Házasságkötésük:1924. 10. 11.

Törökbálint és a Németországi Süssen közti kapcsolat nem új keletű. Kezdődött akkor, amikor a hazájukból, Törökbálintról elűzött, kitelepítettek csoportja, 1945. után Süssen-be érkezett. A sváb emberek szívóságával kezdtek felépíteni maguknak és családtagjaiknak otthont, mert hát a háború sújtotta Németország sem a legszebb oldalát mutatta, mind a gazdaság mind, az emberi tulajdonságok terén. De svábjaink kitartó szorgalommal elérték, hogy lassan befogadja Süssen, őket a messziről jött embereket.

Nehéz idők voltak akkor, de feloldódtak új hazájuk lakosai és így lettek svábjaink teljes értékű polgárai Németország településeinek. Már a 40-es évek végén kezdtek a hazájukból elűzöttek kapcsolatokat keresni az itthon maradottakkal. Először dr. Léber Lajos aki Törökbálint szülötte, vette fel a kapcsolatot az  akkori Törökbálinti vezetéssel, hogy a szétszakadt családokat egyesítse. Az 1960-as évek elején már elindult az a folyamat, hogy családtagokat engedtek ki Törökbálintról  Süssenbe, és jöttek onnan is látogatóba a rokonok Törökbálintra.

Szervezett látogatások először, a két település egyesületei között kezdtek kialakulni.

Ludwig Ferenc ehhez a baráti látogatásokhoz különleges értéket adott: a régi hazához való kötödést elhozta és elterjesztette az új hazában.  Elérte, hogy érdeklődés és megértés ébredt azokban az emberekben is akiknek semmilyen személyes kapcsolatuk nincs Törökbálinttal.

1998. óta Törökbálint Város Képviselőtestülete minden évben díszpolgári címet adományoz azon az embereknek, akik sokat tettek Törökbálintért.

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 307/2011. (IX. 01.) ÖK határozatával a „Törökbálint Város Díszpolgára” címet 2011. évben Ludwig Ferenc részére adományozza.

 

 

 

 

Törökbálint Város Önkormányzata, Német Önkormányzata, a Törökbálinti Sváb Egyesület és a Fiatal Svábok közössége, a svábok leszármazottai a nem sváb származású tagjaikkal egyaránt gyermeki tisztelettel és szeretettel emlékeznek azokra az elüldözött egykori törökbálinti honfitársainkra, földművesekre, parasztokra, munkásokra és iparosokra, akik becsülettel és nagy szorgalommal munkálkodtak akkori falunk felvirágoztatásán.

A kitelepítés óta több mint fél évszázad múltával az emlékezet lángjai lassan halványulni látszanak.

Ezzel együtt az óhazával való kötödés szálai is ritkulnak, hiszen az idősebb korosztályok fogyóban vannak, utódaik már kevésbé kötődnek apáik egykori szülőföldjéhez, ami emberileg bizonyára érthető.

Hisszük azt, hogy sok-sok ilyen kapcsolat, kötődés az, ami Bennünket összeköt, amely tartalommal tölti meg a közös európai házban való otthon-teremtésünket.

Hisszük azt, hogy ez rajtunk nem fog múlni.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Juhász Gyula

 Feri bácsi, Feri emlékedet megőrizzük!


© 2024 Törökbálint Német Önkormányzat