Törökbálint
Német Önkormányzata

Aufnahme in den Kindergarten
Beiratkozás az óvodába

Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

„Ein Herz für Kinder" Zweisprachiger Kindergarten

Die Anmeldung der neuen Kinder für die Kindergärten findet
in der Zeit vom 23. – bis 24. April statt!

A Német Önkormányzat, Törökbálint a Törökbálinti Csupaszív Óvodai jelentkezésekkel kapcsolatban csatlakozva Törökbálint Város Önkormányzati fenntartású intézményei beiratkozási időpontjaihoz, az alábbi időpontokat határozta meg:

 • 2018. április 23. (hétfő) 8.00 – 17.00 óra közötti időpontokban
 • 2018. április 24. (kedd) 8.00 – 17.00 óra közötti időpontokban

Az óvodai felvételt megelőzően a Német Közösségi Házban

„OVI” tájékoztatóra kerül sor, 2018. április 5. 16.00 órától.

Kérjük, hogy jelentkezéskor a szülő a gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

 • a kitöltött jelentkezési lapot
 • saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatot
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
 • szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását, amennyiben a felvételt azon a címen kérik, hogy a szülő Törökbálinton dolgozik
 • nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt
 • amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást
 • nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 01.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében szerepelő I. és/vagy II. számú nyilatkozatot. (Az I. számú nyilatkozatban a szülő arról nyilatkozik, hogy kéri gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását, a II. számú pedig a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes nyilatkozat.)

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti augusztus 31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni.  A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.  Az óvoda működési területe Törökbálint egész területére terjed ki. A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket.

A Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda fenntartója:

Német Önkormányzat, Törökbálint


© 2024 Törökbálint Német Önkormányzat