Törökbálint
Német Önkormányzata

A Német Önkormányzat Törökbálint Képviselő-testülete pályázatot hirdet a „Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda („Ein Herz für Kinder” Zweisprachiger Kindergarten) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Betöltendő munkakör:

nemzetiségi óvodapedagógus

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. - 2027. augusztus 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

2045 Törökbálint, Baross G. u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény a Német Önkormányzat fenntartásában működő, német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda.

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Ellátja az intézményvezetői feladatokat, szervezi és irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony ellátását. Irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Elkészíti az intézmény éves költségvetését és gondoskodik az előirányzatok jogszerű felhasználásáról. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat. Ellátja a költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatokat. Gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • büntetlen előélet;
 • tizennyolcadik életév betöltése
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint,
 • legalább 4 év német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
 •   a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
 • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok (eddigi munkaviszonyok/munkakörök igazolásai)
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, foglalkozástól való eltiltás)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri a szakbizottsági és képviselő-testületi ülésen
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés és az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonkötelezettség vállalásáról
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, helyzetelemzésre épülő rövid- és közép távú fejlesztési elképzeléssel
 • szakmai program

A munkakör betölthető: 2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. május 25.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton, a pályázatnak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldésével. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Csupaszív Kétnyelvű Óvoda intézményvezető

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Megyaszai Zoltánné nyújt a +36/30/250-9861 telefonszámon, további információt az óvoda honlapján szerezhet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató által kijelölt szakmai bizottság előzetes szakmai véleménye és az intézményben lefolytatott véleményezési eljárás alapján kialakított javaslat alapján a Német Önkormányzat Törökbálint Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő betartásával, a véleményezésre jogosultak által készített jegyzőkönyvek megérkezését követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A Német Önkormányzat és Törökbálint Város Önkormányzata közötti köznevelési szerződés értelmében Törökbálint Város Önkormányzata egyetértési jogot gyakorol az intézmény-vezetői megbízás során.

Pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a 2022. júniusi képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tbnko.hu és www.torokbalint.hu


© 2024 Törökbálint Német Önkormányzat