Törökbálint
Német Önkormányzata

Tisztelt Szülők!

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 2022.04.20-án, szerdán 16:00 órakor a Német Önkormányzat Törökbálint Közösségi Házában (Törökbálint, Baross utca 23.) tartandó ovitájékoztatóra. Itt lehetőségük lesz megismerkedni a Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda mindennapjaival, nevelőtestületünk küldetés-nyilatkozatával.

Felhívás óvodai beiratkozásra a 2021/2022. nevelési évre

Tájékoztatom Önöket, hogy a törökbálinti német nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodában az óvodai beíratás időpontja:

 • 2022. április 27. (szerda) 8 - 17 óra
 • 2022. április 28. (csütörtök) 8 - 17 óra

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti augusztus 31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni. A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő gyermeke számára felmentést kér az óvodai látogatás alól, azt az illetékes járási kormányhivatalnál kérelmezheti.

Az óvodai felvétel iránt abban az óvodában kell jelentkezni, amely a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerint körzetileg illetékes.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvoda működési területe a település teljes területére kiterjed, így az oda történő felvétel iránti kérelmet közvetlenül az intézménybe kell benyújtani. Az óvodai körzetek beosztása megtekinthető a település honlapján, a német nemzetiségi önkormányzat honlapján (www.tbnko.hu), az óvodákban és a bölcsődében.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Amennyiben a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, óvodai felvétel megtagadható.

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző óvodák jegyzéke a hatályos alapító okiratnak megfelelően megtekinthető a település honlapján. (www.torokbalint.hu)

Kérjük, hogy személyes jelentkezéskor a szülő (gondviselő) vigye magával:

 • a kitöltött jelentkezési lapot
 • saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
 • szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását, amennyiben a felvételt azon a jogcímen kérik, hogy a szülő Törökbálinton dolgozik
 • nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt
 • amennyiben a gyermek szülői felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást.
 • A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” c. miniszeri útmutatás mellékleteként kiadott és/vagy II. számú nyilatkozatot. (Az I. számú nyilatkozatban a szülő arról nyilatkozik, hogy kéri gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását, a II. számú pedig a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes nyilatkozat.)

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok, letölthetők a www.torokbalint.hu  honlapról, valamint a német nemzetiségi önkormányzat honlapjáról - www.tbnko.hu - és beszerezhetők az óvodákban, a bölcsődében, valamint a polgármesteri hivatalban is.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvodába a beíratás az alábbi módon történhet:

 • Személyesen: a beiratkozás a Német Közösségi Házban (2045 Törökbálint, Baross utca 23.) történik, a tájékoztatóban felsorolt dokumentumok bemutatásával.

A Csupaszív Kétnyelvű Óvoda elérhetősége

Intézmény neve

Intézmény címe

Körzetes

Honlap

Telefon

E-mail

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

Törökbálint, Baross u. 23.

nem

www.csupaszivovi.hu

06/20-225-5302

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. Garanciát nem tudunk vállalni, hogy a szülő által megjelölt intézménybe tudjuk a gyereket felvenni. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással kérheti a döntés felülvizsgálatát. Az erre vonatkozó kérelmet Törökbálint Város Jegyzőjének kell címezni, de az érintett intézménynél kell benyújtani (formanyomtatvány letölthető a www.torokbalint.hu honlapról.) Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással.

Törökbálint, 2022. április 5.

Megyaszai Zoltánné elnök

Német Önkormányzat Törökbálint


© 2023 Törökbálint Német Önkormányzat