Törökbálint
Német Önkormányzata

A Német Önkormányzat Törökbálint Képviselő-testülete pályázatot hirdet a „Csupaszív” Kétnyelvű Óvoda („Ein Herz für Kinder” Zweisprachiger Kindergarten) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2019. augusztus 1-től 2024. július 31–ig.

A munkavégzés helye: 2045 Törökbálint, Baross G. u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény a Német Önkormányzat fenntartásában működő, nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. 

Az intézményvezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt, szervezi és irányítja az intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységek szakszerű és hatékony ellátását, gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvoda dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (közalkalmazottak esetében a jubileumi jutalom tekintetében), továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett),
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év német nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • az óvodában óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre alkalmazás,

Előnyt jelent:

 • német nemzetiségi nevelést folytató óvodában legalább 5 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vezetői és szakmai program, az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő elbírálásához.

A munkakör betölthető: 2019. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: A kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést követő 30. nap, várhatóan 2019. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt:

Megyaszai Zoltánné nyújt a 06-30 250-9861 telefonszámon.  

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Német Önkormányzat Törökbálint címére (2045 Törökbálint, Baross Gábor u. 23.), Megyaszai Zoltánné elnök részére kell benyújtani 1 példányban.  A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Csupaszív Kétnyelvű Óvoda intézményvezető. A vezetői és szakmai programot elektronikus úton is el kell küldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázat elbírálásáról a Német Önkormányzat hoz döntést. A Német Önkormányzat és Törökbálint Város Önkormányzata közötti köznevelési szerződés értelmében Törökbálint Város Önkormányzata egyetértési jogot gyakorol az intézményvezetői megbízás során.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beadási határidejének lejártát követő Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Oktatási és Kulturális Közlöny  

 


© 2022 Törökbálint Német Önkormányzata