Törökbálint
Német Önkormányzata

Óvodai beiratkozás

Aufnahme in den Kindergarten / Beiratkozás az óvodába

Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda
„Ein Herz für Kinder" Zweisprachiger Kindergarten

Die Anmeldung der neuen Kinder für den Kindergarten findet in der Zeit vom 24. – bis 25. April statt!

A Német Önkormányzat, Törökbálint a Törökbálinti Csupaszív Óvodai jelentkezésekkel kapcsolatban csatlakozva Törökbálint Város Önkormányzati fenntartású intézményei beiratkozási időpontjaihoz, az alábbi időpontokat határozta meg:

2017. április 24. (hétfő) 8.00 – 17.00 óra közötti időpontokban
2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00 óra közötti időpontokban

Az óvodai felvételt megelőzően a Német Közösségi Házban

„OVI” tájékoztatóra kerül sor, 2017. április 5. 16.00 órától.

Kérjük, hogy jelentkezéskor a szülő a gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

 • a kitöltött jelentkezési lapot - letöltés
 • saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt
 • a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
 • szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről
 • a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását, amennyiben a felvételt azon a címen kérik, hogy a szülő Törökbálinton dolgozik
 • nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt
  amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást
 • A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 01.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében szerepelő I. és/vagy II. számú nyilatkozatot. (Az I. számú nyilatkozatban a szülő arról nyilatkozik, hogy kéri gyermeke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását, a II. számú pedig a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes nyilatkozat.)
  Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti augusztus 31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) köteles óvodai nevelésben részt venni.  A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.  Az óvoda működési területe Törökbálint egész területére terjed ki. - letöltés

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 15 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket.

Letölthető dokumentumok:

A Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda fenntartója: Német Önkormányzat, Törökbálint